Edukacja prawna dzieci i młodzieży

Projekt "Bezpieczni dziś, bezpieczni jutro" realizowany w 2019 r., jest kolejnym naszym projektem współfinansowanym przez Miasto Zielona Góra, ukierunkowanym na przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym związanych z podejmowaniem ryzykownych lub nieakceptowalnych społecznie zachowań oraz kolejnym etapem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa zielonogórskich dzieci, młodzieży i rodzin oraz kompetencji zielonogórskich nauczycieli i pracowników szkół. 

Cele projektu:

1) poszerzenie wiedzy prawno-psychologiczno-społecznej na temat różnych aspektów sytuacji rodziny i osoby niepełnoletniej w kryzysie spowodowanym nadużywaniem alkoholu i możliwości uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby i rodziny dotknięte tym problemem w Zielonej Górze;

2) zmiana świadomości i postaw obywateli miasta wobec sytuacji kryzysu w relacjach rodzinnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu przez dorosłego członka rodziny lub spożywaniem alkoholu przez dziecko;

3) zapobieżenie negatywnym skutkom kryzysu w rodzinie oraz przemocy w rodzinie spowodowanego nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny;

4) zapobieżenie negatywnym skutkom spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież dla ich zdrowia teraz, w przyszłości i dla ich bezpieczeństwa osobistego;

5) wzmocnienie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży.

6) podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Od 2017 r. realizujemy również projekt "Dzieciństwo, mlodość bezpieczeństwo i wzajemna troska" adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej a także pedagogów i rodziców. W 2019 r. realizujemy III edycję projektu. spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą, pedagogami i rodzicami  w szkołach wszystkich szczebli edukacyjnych, dot. tematyki antyprzemocowej, antydyskriminacyjnej, profilaktyki niebezpiecznych zachowań – projekt dofinansowany ze środków Miasta Zielona Góra. 

Projekt „Dzieciństwo, młodość, bezpieczeństwo i wzajemna troska III" jest kolejnym etapem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa zielonogórskich dzieci, młodzieży i rodzin oraz kompetencji zielonogórskich nauczycieli i pracowników szkół. W roku 2017 projekt obejmował organizację warsztatów, pogadanek i wykładów przeciwprzemocowych z elementami wiedzy prawnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół każdego poziomu nauczania oraz dorosłych: nauczycieli i rodziców. Skupiłyśmy się na przemocy domowej i cyberprzemocy. W drugiej edycji projektu sfokusowano się na przemocy seksualnej ze strony dorosłych i rówieśników, a w części adresowanej

do nauczycieli i pedagogów szkolnych na wzmocnieniu ich kompetencji interwencyjno-pomocowych. Dla dzieci i młodzieży poza spotkaniami i warsztatami przygotowano ulotki, dla nauczycieli poradniki w formie broszur. 
W III edycji projektu chcemy przeciwdziałać agresji motywowanej nienawiścią, dyskryminacją, hejtem, uprzedzeniami i brakiem umiejętności powściągania negatywnych emocji. Kluczowe zatem będzie ofiarowanie młodzieży i nauczycielom narzędzi mediacyjnych i facylitacyjnych.  W ostatnim roku sformułowanie: mowa nienawiści, odmieniane było bardzo często z wielu przyczyn, ale równie często okazywało się, że większość używających sformułowania nie rozumie jego znaczenia. De facto wszystkim nam raczej chodziło o agresję w relacjach międzyludzkich i nieumiejętność prowadzenia debaty bez przemocy językowej i nienawiści.

Zajęcia poprowadzą mediator, prawnik, trener z przygotowaniem pedagogicznym, psycholog, pedagog, w zależności od zdiagnozowanych wcześniej potrzeb.

 

 

Od 2014 r. realizujemy projekt "Mamy prawo, mamy prawa" adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej w Zielonej Górze.

W 2019 r. realizujemy V edycję projektu. W przystępnej, warsztatowej formule omawiamy pojęcie obywatelskości, niepodleglości i wolności. To nasz wkład w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości  przez Polskę. Tłumaczymy więc, jak prawo służy wolnosci państwa i wolnosciom osobistym każdej obywatelki i każdego obywatela. Mówimy też, czym jest prawo międzynarodowe, jak się je tworzy i czemu służy.  Znów mówimy o Konstytucji. Tłumaczymy, po co są miezynarodowe trybunały, czym jest arbitraż. Dlaczego w sensie prawnym, zaden kraj nie jest samotną wyspą na mapie świata.  I oczywiscie mówimy też, jak prawo międzynarodowe chroni dzieci. 

I jak zwykle: tłumaczymy podstawowe definicje prawne: (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, sytuacja prawna w świetle prawa osób w różnych przedziałach wiekowych w świetle prawa cywilnego i karnego), organy władzy sądowniczej (wymiaru sprawiedliwości) – sądy, prokuratury, policja, zespół kuratorskiej służby sądowej, instancyjność wymiaru sprawiedliwości, sądy szczególne, rolę zawodów prawniczych: prokurator, sędzia adwokat, radca prawny – w świetle wymiaru sprawiedliwości, rola Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, w tym: udzielanie ochrony prawnej, odpowiedzialność karna nieletnich, a także techniki mediacyjne. Omawiamy wpływ Konstytucji na życie każdego obywatela, w tym na życie obywatela jeszcze niedorosłego.  Nie unikamy  omawiania kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży od przemocy, także cyberprzemocy oraz przemocy seksualnej. Każde zajęcia prowadzą prawniczka i edukatorka.

 Zakres wiedzy jest dostosowany do poziomu percepcji dzieci i młodzieży i ich indywidualnych potrzeb oraz omawiamy  wcześniej z gronem pedagogicznym, by dopasować nasze zajęcia do potrzeb grupy.  Mniejsze dzieci dowiedzą się m.in.  gdzie mogą szukać pomocy, gimnazjaliści poznają tematykę obywatelską,  licealiści nauczą się, w jaki sposób rozwiązywać  konflikty, wykorzystując techniki mediacyjne.                             


BABA_PLAKAT_mamy_prawo_2015 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 roku zaczynamy już w maju i szkolimy z przerwą wakacyjną aż do grudnia 2019. 

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt z BABĄ : email: baba@baba.org.pl lub pod tel. 661 842 501

logo Zielona Gora Urzad Miasta

WSZYSTKIE PROJEKTY EDUKACYJNE  ZOSTAŁY DOFINANSOWANE PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA w ramach realizacji zadań publicznych.

 

 

 

Rokrocznie jesteśmy także obecne w Gorzowie Wielkopolskim podczas konferencji młodziezy poświęconej jej bezpieczeństwu. W czerwcu 2017 omawiałyśmy zagrożenie cyberprzemocą (pod linkiem prezentacja BABY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzucamy na stronę także 3 broszury przydatne nauczycielom, wystarczy kliknąć w obrazek i otworzy sie treść: