MEDIACJE W BABIE

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE MEDIACJE RODZINNE

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

Korzyści z mediacji

•           Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

•           Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.

•           Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.

•           Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

  •         Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu.

    Jak sprawa trafia do mediacji?

•           Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu.

•           W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

•           Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

•           Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności
stałych mediatorów).

Jak długo może trwać mediacja?

•           Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Jak przebiega mediacja?

•           Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.

•           Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.

•           Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

•           Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

•           Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

•           Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

•           W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.

•           Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

•           Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

•           Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.

•           W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.  źródło: https://www.mediacja.gov.pl/

Mediacje w Stowarzyszeniu BABA  będą prowadzone bezpłatnie.

Nasza mediatorka z wykształcenia jest mgr pedagogiki ukończyła studia uniwersyteckie na kierunku  "Resocjalizacja z terapią specjalistyczną". 

Ukończyła także specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners w Warszawie oraz została wpisana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na listę stałych mediatorów sądowych.

Wszystkie osoby zainteresowane mediacją prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy,

od poniedziałku do soboty, 

w godz. 9.00 – 15.00, w celu umówienia terminu spotkania ( termin i godzina  do uzgodnienia, również po godz. 15.00)

tel.: 661 842 501

e-mail: baba@baba.org.pl